Μαθησιακές Δυσκολίες & Εργοθεραπεία: Πρώιμη Παρέμβαση !

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός διαγνωστικός ρόλος, ο οποίος αναφέρεται σε ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, όπως αυτές προσδιορίζονται στα ειδικά τεστ επίδοσης ,στα οποία οι επιδόσεις του παιδιού είναι σημαντικά κατώτερες από τις αναμενόμενες σε  σχέση με την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί» (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006).

Παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες συνήθως εκδηλώνουν καθυστέρηση στην ομιλία ή έκφραση λόγου, αδυναμία στην ανάγνωση ή στην γραφή, δυσκολία στην λογική επεξεργασία πληροφοριών και επικοινωνία, δυσλεξία, τραυλισμό κ.τ.λ. Σε  ένα παιδί υπάρχουν ενδείξεις από πολύ μικρή ηλικία ότι θα παρουσιάσει στο μέλλον μαθησιακές διαταραχές. Για παράδειγμα αν ένα παιδί ηλικίας 2 ½ ετών διαθέτει λεξιλόγιο κάτω των 6 λέξεων ή σε ηλικία 3 ½  ετών έχει δυσκολονόητη ομιλία αυτό δείχνει διαταραχές στο λόγο. Επίσης όταν ένα παιδί  ηλικίας τεσσάρων ετών εκδηλώνει συμπτώματα υπερκινητικότητας (μετακινείται διαρκώς και αποσπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα, συχνά είναι επιθετικός χωρίς αιτία), δυσκολία στην διάκριση βασικών χρωμάτων και σχημάτων, δεν γνωρίζει τις έννοιες του χωρικού προσανατολισμού σε σχέση με το σώμα του(πάνω-κάτω, μπροστά –πίσω κ.τ.λ.) έχει μεγάλες πιθανότητες να παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πρώιμη αξιολόγηση και παρέμβαση για να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες του παιδιού ώστε να προληφθούν σε οποιοδήποτε βαθμό η εμφάνιση μελλοντικών διαταραχών της μάθησης.

Ο εργοθεραπευτής είναι το κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο να αξιολογήσει τις δεξιότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με αναφορά στο αναπτυξιακό στάδιο που διανύει. Στην συνέχεια παρεμβαίνει δυναμικά μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συγκεκριμένες, στοχο – κατευθυνόμενες δραστηριότητες, ασκήσεις και παιχνίδια. Ο εργοθεραπευτής στην προσχολική ηλικία  παρεμβαίνει ειδικότερα στους παρακάτω τομείς: γνωστικό τομέα – γλωσσικό τομέα -κινητικό τομέα, τομέα αυτοεξυπηρέτησης και τομέα κοινωνική συμπεριφοράς.            

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση  στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών, βελτίωση των δυνατοτήτων-δεξιοτήτων του παιδιού και την συμβουλευτική των γονέων ώστε να επιλύσουν πρακτικές δυσκολίες. Η έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ο σίγουρος δρόμος που οδηγεί  στην αποτελεσματική και επιτυχημένη αντιμετώπιση τους.