Αυτισμός Ορισμός και συμπτωματολογία

Ο Αυτισμός ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στους κατωτέρω τομείς ψυχολογικής ανάπτυξης:

1. Κοινωνική και συναισθηματική συναλλαγή.
Δεν ανταποκρίνονται στα κοινωνικά ερεθίσματα, π.χ. συχνά δεν γυρίζουν στο όνομα τους.
Δυσκολίες στην βλεμματική επαφή.
Δυσκολίες με τις εκφράσεις του προσώπου και τις χειρονομίες.
Τείνουν να απομονώνονται.
Αλληλεπιδρούν με τους άλλους με τρόπο ακατάλληλο και ασυνήθιστο.
Δυσκολία ανάπτυξης κατάλληλων για την ηλικία σχέσεων με συνομήλικους,
Απουσία αυθόρμητης αναζήτησης άλλων με σκοπό την αλληλεπίδραση και το μοίρασμα ενδιαφερόντων,
Απουσία ή σημαντικό έλλειμμα κοινωνικής ή συναισθηματικής αμοιβαιότητας.

2. Γλωσσική ανάπτυξη και επικοινωνία.
Ηχολαλία.
Λανθασμένη χρήση προσώπων.
Λανθασμένη χρήση γραμματικών κανόνων. Καθυστέρηση ή απουσία ανάπτυξης προφορικού λόγου χωρίς  αναπλήρωση μέσω εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.
Έκδηλη μειονεξία στις δεξιότητες συζήτησης.

3. Φαντασία και σκέψη.
Δυσκολίες στο παιχνίδι προσποίησης.
Δεν δείχνουν ενδιαφέρον στο παραμύθι.
Προσκολλώνται σε αντικείμενα χωρίς σημασία που μπορεί να τα παίζουν μονότονα και επαναληπτικά.
Απουσία ευελιξίας στη σκέψη.
Αδυναμία μεταφοράς του ότι έχουν μάθει σε μια δεδομένη στιγμή για μία άλλη περίσταση.

4. Στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς:
Έντονη ενασχόληση με τουλάχιστον ένα στερεότυπο και περιορισμένο πρότυπο ενδιαφερόντων σε μη φυσιολογικό βαθμό.
Δύσκαμπτη προσκόλληση σε μη λειτουργικές ρουτίνες ή τελετουργίες,
Στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες κινητικές ιδιοτυπίες,
Έντονη ενασχόληση με μέρη αντικειμένων.
Τοποθετούν πράγματα σε σειρές ή επιμένουν σε μια συγκεκριμένη διάταξη.
Δεν αντέχουν την παρέμβαση και αντιδρούν έντονα ακόμα και σε μια μικρή αλλαγή στην δραστηριότητα τους.
Δεν προσαρμόζονται στις αλλαγές.

Διάγνωση

Ο εντοπισμός των συμπτωμάτων τοποθετείται πριν από την ηλικία των τριών ετών. Οι ανωτέρω δυσκολίες τείνουν να πηγαίνουν μαζί και να συνδυάζονται και καθώς μεγαλώνει το παιδί να δίνουν στη συμπεριφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

Σκοπός της διάγνωσης  είναι :
– Να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα προβλήματα.
– Να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σε δασκάλους, γονείς και όσους αφορά η κατάσταση του παιδιού και οι σχετικές συνέπειες από αυτή.
– Να προτείνει τρόπους αποτελεσματικού χειρισμού και εκπαιδευτικές στρατηγικές.

Παρέμβαση

Στη Μονάδα μας οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αφορούν:    

  1. Εργοθεραπεία -Αισθητηριακή ολοκλήρωση
  2. Θεραπεία συμπεριφοράς
  3. Λογοθεραπεία 
  4. Μάθηση υποβοηθούμενη από τη χρήση υπολογιστών
  5. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα
  6. Ειδική αγωγή

Τα κριτήρια με τα οποία  επιλέγουμε την κατάλληλη προσέγγιση στον σχεδιασμό της θεραπευτικής εκπαιδευτικής  παρέμβασης είναι: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού για το οποίο σχεδιάζουμε την παρέμβαση ,
σε ποιο βαθμό εμφανίζονται οι διαταραχές και πως σε κάθε προσέγγιση αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο παιδί, το επίπεδο των ικανοτήτων του,
πόσο διαταρακτική είναι η συμπεριφορά του, ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει η προσέγγιση για την πρόοδο του παιδιού, ποια επιστημονικά δεδομένα τεκμηριώνουν την επίτευξη των στόχων, κατά πόσο ταιριάζει η προσέγγιση με το προσωπικό στυλ, τις ιδέες, τη φιλοσοφία των γονέων και των θεραπευτών- εκπαιδευτών.    

Ανεξαρτήτως του είδους προσέγγισης που χρησιμοποιούν οι θεραπευτές μας, TEACCH, MACATON, PECS, Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις (ABA) , Ενσωμάτωσης-ολοκλήρωσης, ψυχοδυναμικές, παιχνίδι κ.λ.π.  δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση ενώ κύρια μέριμνά μας αποτελεί τόσο η εξατομικευμένη και όσο και η ομαδική εκπαίδευση.